Türkmenbaşy Halkara Deňiz Porty Bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau Deňiz Söwda Porty Arasynda Konteýner Gatnawyny Gu

Türkmenbaşy Halkara Deňiz Porty Bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau Deňiz Söwda Porty Arasynda Konteýner Gatnawyny Gu

     2021-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda wideo şekilli aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem ýük dolanşygyny mundan beýläk artdyrmak maksady bilen, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau deňiz söwda porty arasynda konteýner gatnawyny guramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga gol çekmeklik boýunça onuň taslamasynyň üstünde işlendi.

     Hususan-da Ylalaşyga ikitaraplaýyn konteýner gatnawy amala aşyrlanda ýeňillikler bermeklik göz öňünde tutulýar.

     Şunuň bilen baglylykda, duşuşykda Ylalaşyga türkmen tarapynyň we gazak tarapynyň bellikleri we teklipleri girizildi hem-de Ylalaşyga gol çekmekligiň senesi boýunça diplomatik ýollar arkaly ylalaşyljakdygy barada habar berildi.

 

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon