Türkmenbaşy Halkara Deňiz Portunda Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygyna Mynasybetli Geçirilen Sowgatlar

Türkmenbaşy Halkara Deňiz Portunda Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygyna Mynasybetli Geçirilen Sowgatlar

    Mälim bolşy ýaly, Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 6–njy dekabrynda gol çeken «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahatyny, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda» Kararyna laýyklykda, «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylda Türkmenistan ýurdumyzda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy» tassyklandy. Bu Meýilnama esasynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda şu ýylda dürli görnüşli çäreler, maslahatlar we beýleki dabaralar geçiriler. Şol çäreleriň her biri Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny şöhratlandyrmakda, berkarar döwletimiziň umumadamzat bähbitli halkara başlangyçlaryny giňden wagyz etmekde hem-de dünýä ýaýmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Bitaraplygyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň birkemsiz göreldeli zähmet çeken 25 işgärine gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary gowşuruldy.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon