2020-Nji Ýylyň 19-20-Nji Sentýabry Aralygynda Aşgabat Şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-Senagat Edarasynyň Binasynda Geçi

2020-Nji Ýylyň 19-20-Nji Sentýabry Aralygynda Aşgabat Şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-Senagat Edarasynyň Binasynda Geçi

     2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz sergi stendi bilen gatnaşdy. Serginiň dowamynda portuň hünärmenleri tarapyndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri we ýerine ýetirýän dürli hyzmatlary barada mahabatlandyryldy. Mundan başga-da, dürli döwlet edaralary, ulag pudaklary we hususy kärhanalar bilen ýükleriň dolanşygyny artdyrtmak mümkinçiligi boýunça söhbetdeşlik geçirilip, olar bilen gerekli maglumatlar alyşyldy. Şeýlelik-de, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 20-ne geçirilen serginiň tamamlanmagy bilen, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan sergä gatnaşylandygy bilen bagly diplom gowşuryldy.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon