Türkmenistanda Döwlet Hyzmatlarynyň «Bir Penjire» Ulgamyny Girizmek.

Türkmenistanda Döwlet Hyzmatlarynyň «Bir Penjire» Ulgamyny Girizmek.

    Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli karary bilen kabul edilen Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-ne “Türkmenaragatnaşyk” agentliginde Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek barada ýygnak geçirilip, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda «bir penjire» ulgamynyň kesgitlenendigi nygtaldy. Bu ulgam halkara tejribesinde resminamalary taýýarlamak hem-de daşary ykdysady işlerine gatnaşyjylaryň maglumatlaryny bermek, şolaryň bir nokatda maglumat taýdan üpjünçiliginiň elýeterliligi babatda ulanylýar. Şu babatda ýygnakda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan işe girizilen e.gov.tm diýen bir bitewi Döwlet hyzmatlar hem-de işler portaly agzalyp, bu portal raýatlar we işewürlik üçin elektron görnüşde döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge niýetlenen «bir penjire» diýen awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamydyr. Şeýlelik-de ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we häkimlikler tarapyndan ýerine ýetirilýän elektron hyzmatlary portala ýerleşdirmek işlerini tizleşdirmek boýunça tabşyryklar berildi.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon